direkt zum Seiteninhalt direkt zum Seitenmenü direkt zum Hauptmenü

Kulturzentrum und Museum |  Redakcja |  Polityka prywatności | Kontakt

Obowiązek informacyjny podczas pobierania danych osobowych w przypadku osoby, której to dotyczy

1. Przechowywanie danych dostępu

Gromadzimy dane dotyczące dostępów do stron tej oferty internetowej i zapisujemy je jako serwerowe pliki dziennika. Podstawę prawną dla tymczasowego przechowywania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Nie dotyczy to adresów IP użytkownika lub innych danych, które umożliwiają przyporządkowanie danych do użytkownika. Dane te oraz inne dane osobowe użytkownika nie są przechowywane.

Protokołowane są następujące dane:

 • odwiedzona strona internetowa
 • godzina w momencie dostępu
 • ilość wysłanych danych w bajtach
 • źródło/odsyłacz, skąd trafili Państwo na tę stronę
 • używana przeglądarka internetowa
 • używany system operacyjny
 • używana wyszukiwarka i hasła wyszukiwania, jeśli są one przekazywane przez wyszukiwarkę

Pobierane dane służą wyłącznie do analiz statystycznych i do ulepszenia niniejszej oferty internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia serwerowych plików dziennika, gdyby konkretne podstawy wskazywały na korzystanie sprzeczne z prawem.

Czas trwania przechowywania

Dane usuwane są w chwili, kiedy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu ich pobrania. W przypadku rejestracji danych dotyczących udostępnienia strony internetowej następuje to w momencie zakończenia danej sesji.

Możliwości sprzeciwu i usunięcia

Rejestracja danych dotyczących udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika są bezwzględnie konieczne do pracy strony internetowej. Nie występują możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.

Dalsze wskazówki

Niniejsza strona internetowa nie używa plików cookie, apletów Java, kontrolek ActiveX lub innych technik służących do tego, aby umożliwić prześledzenie charakterystyki dostępu użytkowników.

2. Przechowywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i usuwanie danych osobowych

W ramach tej strony internetowej istnieje możliwość przekazywania nam danych osobowych. Dane osobowe to informacje, które mogą zostać użyte do poznania Państwa tożsamości. Należą do nich takie informacje osobowe, jak np. nazwisko, adres, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, adres IP oraz pliki cookie. W odniesieniu do Państwa danych osobowych zgodnie z § 33 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) zwracamy uwagę na to, że są one przechowywane i/lub przesyłane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Prawo do informacji, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, do przenoszenia danych i sprzeciwu; odwołania zgody; złożenia zażalenia

Zasadniczo zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) w odniesieniu do tych danych przysługuje Państwu

 • prawo do informacji i informacji na temat dotyczących Państwa pobranych danych, prawo do sprostowania Państwa danych, do usunięcia Państwa danych, prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych, prawo do sprzeciwu wobec pobierania, przechowywania i przetwarzania oraz prawo do wystąpienia przeciwko przenoszeniu danych,
 • prawo do odwołania poprzedniej zgody,
 • prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego właściwego dla naszej korporacji: krajowego pełnomocnika do spraw ochrony danych i prawa wglądu do akt
  Stahnsdorfer Damm 77
  D-14537 Kleinmachnow
  Tel.: +49 33203 356-0
  Faks: +49 33203 356-49
  Poststelle@LDA.Brandenburg.de oraz
 • prawo do przenoszenia Państwa danych

Dane udostępniane są w niniejszym przypadku na podstawie RODO, odpowiednich federalnych i krajowych przepisów prawa (w szczególności ustawy o mediach elektronicznych (TMG), federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i brandenburskiej ustawy o ochronie danych) oraz statutu naszego miasta.

Podstawą i celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie prac należących do zakresu obowiązków gminy oraz wykonanie ustawowo przypisanych zadań. Obejmuje to również uzyskiwanie możliwych informacji dotyczących zainteresowań mieszkańców oraz informacji uzyskanych na podstawie informacji odpytywanych na stronach administracji gminnej.

Co oznacza prawo do informacji?

Daje ono Państwu jako osobie, której to dotyczy, prawo do uzyskania w stosownym czasie informacji o zebranych na jej temat danych i ich przetwarzaniu. Aby uzyskać informację o przechowywanych danych osobowych dotyczących swojej osoby, należy zwrócić się do inspektora ochrony danych miasta Prenzlau, Am Steintor 4, D-17291 Prenzlau, telefon +49 3984 75-134, faks +49 3984 75-191, e-mail: datenschutz@prenzlau.de

Co oznacza prawo do sprostowania zgodnie z RODO?

W przypadku stwierdzenia, że przechowywane dane dotyczące danej osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, można w każdej chwili zażądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia tych danych. Można również zażądać przeniesienia przechowywanych danych do innych sieci.

Objaśnienia dotyczące zgody na przetwarzanie i ograniczenia przetwarzania

Gdyby Państwa dane osobowe były przetwarzane (tj. w szczególności zbierane) na podstawie Państwa wyraźnej zgody, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody.

Zgodnie z warunkami art. 18 RODO mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych. Wchodzi to w rachubę np. wówczas, gdy organ nie potrzebuje już danych, jednak Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i usunięcie danych naruszyłoby Państwa interesy podlegające ochronie

Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeśli

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem
 • cel przetwarzania został zrealizowany, ale dane są niezbędne do dochodzenia roszczeń prawnych osoby, której dotyczą, lub
 • przysługuje Państwo prawo do sprzeciwu zgodnie z RODO


Kiedy Państwa dane muszą zostać usunięte zgodnie z RODO? (prawo do „bycia zapomnianym”)?

 • Taka sytuacja ma miejsce, jeśli
 • przechowywanie danych nie jest już niezbędne
 • osoba, której to dotyczy, odwołała swoją zgodę na przetwarzanie danych
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem istnieje prawny obowiązek usunięcia danych na mocy prawa UE lub prawa krajowego

Dane osobowe zostaną usunięte przez właściwy organ, jeśli nie są już potrzebne do przeprowadzenia i upłynął okres przechowywania określony przepisami prawa, np. w celu umożliwienia podjęcia decyzji o zmianach z mocą wsteczną lub w przypadku bezprawności. W obrębie wyżej wymienionych terminów nie przysługuje prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO.

Kiedy prawo do „bycia zapomnianym” nie ma zastosowania?

Dzieje się tak, jeśli

 • przeważa prawo do wolności wypowiedzi i wolności informacji, ponieważ zainteresowanie osób trzecich informacjami jest tak duże
 • przechowywanie danych służy do wypełnienia obowiązku prawnego
 • przeważa interes publiczny w obszarze zdrowia publicznego
 • przeciwne są temu cele archiwizacji lub cele badań naukowych i historycznych
 • przechowywanie danych jest niezbędne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

3. Dalsze wskazówki

W pozostałym zakresie dane osobowe będą traktowane bezwzględnie poufnie i będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie za Państwa odrębną uprzednią zgodą. Wyraźnie zwracamy uwagę na to, że zgodnie z aktualnym stanem techniki nie można zagwarantować pełnej ochrony danych w sieciach otwartych, jak Internet. Doceniamy zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. W razie jakiekolwiek pytań mogą Państwo skontaktować się również bezpośrednio z nami.

Należy pamiętać również o tym, że w przypadku przesyłania niezakodowanych danych w Internecie istnieje możliwość, że osoby trzecie zapoznają się z nimi lub je sfałszują.

W przypadku korzystania w związku z niniejszą stroną internetową z biuletynów informacyjnych, formularzy kontaktowych lub odsyłaczy do mediów społecznościowych, co może ulec zmianie w razie potrzeby, będą Państwo informowani o takim korzystaniu.

Jeśli korzystają Państwo z mediów społecznościowych powiązanych z naszą prezentacją internetową, jak Facebook i Instagram, Państwa dane osobowe są gromadzone, przechowywane, wykorzystywane i przetwarzane również przez te media.

Również wówczas, gdy zamawiają Państwo biuletyn informacyjny lub wypełniają formularz kontaktowy, Państwa dane osobowe są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane, dopóki nie wycofają Państwo zamówienia biuletynu informacyjnego i nie zwrócą się z prośbą o usunięcie tych danych.

4. Biuletyn informacyjny (newsletter)

Jeżeli zaabonują Państwo nasz biuletyn informacyjny, na podany adres poczty elektronicznej otrzymają Państwo wiadomość e-mail w celu potwierdzenia. Poza tym adresem e-mail nie są gromadzone żadne inne dane. Przechowywane dane nie są przekazywane osobom trzecim. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z abonamentu. Wówczas usuniemy Państwa adres e-mail z rozdzielnika.

 

Powrót Poczàtek strony Wydruk strony