direkt zum Seiteninhalt direkt zum Seitenmenü direkt zum Hauptmenü

Kulturzentrum und Museum |  Redakcja |  Polityka prywatności | Kontakt

Redakcja

1. Informacje obowiązkowe zgodnie z ustawą o mediach elektronicznych (TMG)

Adres:
Miasto Prenzlau
Miasto Prenzlau jest osobą prawną prawa publicznego. Jest reprezentowane przez burmistrza.
D-Am Steintor 4
17291 Prenzlau

Kontakt:
Telefon: +49 3984 75-0
Faks: +49 3984 75-190
buergermeister@prenzlau.de

Odpowiedzialna redakcja / nazwisko odpowiedzialnego administratora:
(odpowiedzialnego w rozumieniu ustawy o mediach elektronicznych)
Burmistrz (adres jak wyżej)

Osoba do kontaktu w sprawie oferty internetowej:

Klasztor dominikanów / kierownik, miasto Prenzlau
Telefon: +49 3984 75-260
Faks: +49 3984 75-293
leiter@dominikanerkloster-prenzlau.de

Klasztor dominikanów / dział public relations, miasto Prenzlau
Telefon: +49 3984 75-261
Faks: +49 3984 75-293
info@dominikanerkloster-prenzlau.de

Urzędowy inspektor ochrony danych:
Biuro główne / inspektor ochrony danych, miasto Prenzlau
datenschutz@prenzlau.de

Projekt, realizacja i eksploatacja techniczna:
Zakład krajowy Brandenburski dostawca usług IT
Dortustr. 46, D-14467 Potsdam
www.zit-bb.de

2. Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku problemów z aktualnością lub błędów w treści

Naszym celem jest zawsze poprawność, kompletność i aktualność informacji zawartych na tej stronie internetowej. Mimo to nie można wykluczyć błędów i niejasności.

Jeśli uważasz, że w treści występują błędy lub udostępniane są nieaktualne informacje, prosimy o poinformowanie nas o tym mailem pod adres gis@prenzlau.de.

Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność, ani jakość udostępnionych informacji. Z zasady wykluczone są roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne, jakie zostały spowodowane przez korzystanie lub niekorzystanie z udostępnionych informacji bądź na skutek wykorzystania błędnych i niekompletnych, o ile nieudowodniono, że zostały one zawinione przez nas umyślnie lub w wyniku poważnego zaniedbania.

Wszystkie oferty są wolne od zobowiązań i niewiążące. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez specjalnej zapowiedzi lub do czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji.

3. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące linków zewnętrznych

Jako dostawca treści jesteśmy odpowiedzialni za „treści własne”, które jako miasto Prenzlau udostępniamy do użytku, zgodnie z ogólnymi przepisami prawa.

Na tej stronie internetowej występują odsyłacze („linki”) do treści udostępnianych przez innych oferentów. Ponosimy odpowiedzialność za te treści zewnętrzne tylko wówczas, gdy mamy o nich pozytywną wiedzę (tzn. również o treściach nielegalnych lub karalnych), wyraźnie odnosimy się do tych treści i technicznie możliwe i do przyjęcia jest, aby zapobiec ich wykorzystaniu.

Jednak „linki” są zawsze „żywymi” (dynamicznymi) odsyłaczami. W momencie utworzenia powiązania po raz pierwszy sprawdziliśmy wprawdzie treści zewnętrzne pod kątem tego, czy mogą powodować odpowiedzialność cywilną lub karną, ale nie jesteśmy zobowiązani do ciągłego sprawdzania treści, do których odsyłamy na tych stronach, pod kątem zmian, które mogłyby uzasadniać odpowiedzialność. Jeżeli więc nie występuje wyraźne odniesienie do treści, nie można w szczególności zakładać znajomości aktualnych treści.

Dopiero jeśli stwierdzimy lub zostaniemy poinformowani przez innych, że konkretna oferta, do której link udostępniliśmy, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną, usuniemy odniesienie do tej oferty, o ile jest to dla nas technicznie możliwe i do wykonania. Na możliwości techniczne i możliwości wykonania nie ma wpływu fakt, że nawet po zablokowaniu dostępu z naszej strony głównej można z innych serwerów uzyskać dostęp do nielegalnej lub karalnej oferty.

4. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Wszystkie strony w naszym serwisie podlegają prawu autorskiemu (Copyright). Dotyczy to w szczególności wszystkich treści publikowanych na stronach internetowych, jak

  • teksty
  • ilustracje
  • grafiki
  • układ graficzny łącznie z ogólną aranżacją na stronach internetowych

Powielanie lub wykorzystywanie takich tekstów, nawet w częściach, w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych oraz ich publikowanie - również w Internecie - dozwolone jest tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą.

Komercyjne wykorzystanie jakichkolwiek części tej prezentacji internetowej jest niedozwolone.
Przedruk i ocena komunikatów prasowych i przemówień jest dozwolona tylko pod warunkiem podania prawidłowego i pełnego źródła.
Redakcja internetowa może w indywidualnym przypadku udzielić uprzedniej pisemnej zgody na publikację stron internetowych do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
Niedozwolone powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub kompletnych stron będzie ścigane zgodnie z prawem karnym i cywilnym.

Staramy się przestrzegać praw autorskich do użytych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać samodzielnie stworzone obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub używać obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, które nie wymagają licencji. Jednak w przypadku powiązania ze stroną internetową gminy każdy operator strony internetowej zobowiązany jest do sprawdzenia na własną odpowiedzialność zawartości odpowiedniej strony i w razie potrzeby do usunięcia odsyłacza.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w ramach tej oferty internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom odpowiednio obowiązującego prawa do znaków towarowych oraz prawa posiadania i własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Na podstawie samego wymienienia marki lub znaku towarowego nie należy wyciągać wniosku, że nie są one chronione przez prawa osób trzecich.

Wszystkie obrazy - o ile nie zaznaczono inaczej - pochodzą z archiwum prasowego miasta Prenzlau. O ile nie zaznaczono inaczej, obrazy te zostały stworzone przez pracowników lub członków miasta Prenzlau.

Prawa do opublikowanych, chronionych prawem autorskim dzieł stworzonych przez samo miasto Prenzlau lub przez jego pracowników pozostają również wyłącznie własnością miasta Prenzlau. Powielanie, rozpowszechnianie i/lub przetwarzanie, i/lub wykorzystywanie takich obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez naszej uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody jest niedozwolone.

5. Skuteczność prawna

Gdyby części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie były, przestały być lub były niecałkowicie zgodne z obowiązującym stanem prawnym, nie narusza to treści i ważności pozostałych jego części.

6. Informacje dotyczące braku barier

Naszym celem jest udostępnienie naszych informacji dla możliwie dużego kręgu osób. Staramy się wychodzić naprzeciw niekiedy bardzo różnym potrzebom wielu osób.

Niestety nasz cel, aby oferta internetowa była w dużej mierze pozbawiona barier, jest trudny do osiągnięcia ze względu na naszą specjalistyczną ofertę. Niestety nie można przy tym wykluczyć, że niektórzy użytkownicy nadal będą napotykać bariery. W duchu procesu jakości staramy się ulepszać naszą ofertę, aby móc stopniowo usuwać coraz więcej barier.

Czekamy na Państwa pytania, sugestie, pomysły, komentarze i propozycje ulepszeń. Serdecznie zachęcamy do nawiązania kontaktu i podjęcia dialogu. Lubimy się uczyć.

W przypadku pytań technicznych, sugestii lub propozycji ulepszeń dotyczących poprawy dostępności, prosimy o kontakt:

Biuro główne / redakcja internetowa, miasto Prenzlau
Telefon: +49 3984 75-127
Faks: +49 3984 75-191
gis@prenzlau.de

Deklaracja miasta Prenzlau dotycząca dostępności

DEKLARACJA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI dla stron internetowych (wersji na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne) administracji miasta Prenzlau i należących do nich podstron klasztoru dominikanów, partnerstwa miast, systemu zarządzania informacjami rady oraz Długiej Nocy Energii Odnawialnych
Stan: 26 maja 2020

1. Deklaracja w sprawie dostępności

Administracja miasta Prenzlau stara się, aby jego strona internetowa i aplikacja mobilna były wolne od barier. Deklaracja w sprawie cyfrowej dostępności wymagana jest w ustawie krajowej Brandenburgii dotyczącej równości osób z niepełnosprawnościami (Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz - BbgBGG). Wymagania techniczne dotyczące braku barier wynikają z rozporządzenia w sprawie pozbawionych barier technologii informacyjnych (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung /BITV/ 2.0).

2. Stan zgodności z wymogami rozporządzenia BITV

Kontrola techniczna dostępności została przeprowadzona przez zewnętrznego rzeczoznawcę firmy AVitamin. Na tyle, na ile to możliwe, niniejsza strona internetowa jest kompatybilna z BITV 2.0. Tylko niektóre wymagania BITV 2.0 nie są spełnione. Na przykład nie wszystkie formularze można wypełniać. Działania podjęte przez miasto Prenzlau w celu usunięcia bariery to udział w projekcie „Bürger- und Unternehmensservice Brandenburg (BUS-BB)” (Serwis dla obywateli i przedsiębiorstw Brandenburgii) i podanej tam możliwości włączenie cyfrowych, pozbawionych barier formularzy. Zgodnie z dalszymi wskazówkami firmy A-Vitamin dotyczącymi zapewnienia braku barier należy opisać powiązane materiały wideo tekstami i udostępnić stronę z „łatwiejszym językiem”. Te treści zostaną zrealizowane, o ile dostępne będą zasoby techniczne i osobowe.

3. Kontakt

Gdyby zauważyli Państwo jakiekolwiek braki związane z pozbawionym barier projektem strony internetowej www.prenzlau.de, proszę zwrócić się pocztą elektroniczną do gis@prenzlau.de.

4. Postępowanie rozjemcze

Gdyby byli Państwo zdania, że są pokrzywdzeni na skutek niewystarczająco pozbawionego barier zaprojektowania stron internetowych (wersji na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne) administracji miasta Prenzlau i należących do nich podstron klasztoru dominikanów, partnerstwa miast, systemu zarządzania informacjami rady oraz Długiej Nocy Energii Odnawialnych, mogą Państwo zwrócić się do następującej instytucji: Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz bei dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen
Mauerstraße 53
D-10117 Berlin
Telefon: +49 3018 527 2805
info@schlichtungsstelle-bgg.de
www.schlichtungsstelle-bgg.de

 

Powrót Poczàtek strony Wydruk strony